Студентство

Studienzeit

Възхитен и вдъхновен от техническия престиж в Германия преди да започне следването в Берлин е било необходимо, баща ми да практикува в насоката, която иска да следва, положи изпит и едва тогава е могло да се запише за следване в технически университет, тъй като получил стипендия от Фондацията „ХУМБОЛД КЛУБ“. Така наскоро му било предложено да практикува в проспериращата фирма „Loewe“. Това било за него изпълнена мечта, защото той просто се е намирал в ядрото на техниката по слаботокова техника – радио и телевизия.
Там младежът се сприятелява с бъдещия най-прочут германски учен, Prof. Manfred von Аrdene, който още тогава във фирмата на баща си е бил навлязял в основата на техниката и направил редица изобретения.
За това време те са били абсолютна база за развитието и на бъдещата радио и телевизионна техника.
Това, което особено сближило двамата приятели по това време е бил спорта. Prof. Manfred von Аrdene е бил запален спортист и репортер,
той успява да убеди българския си приятел да стане спортен журналист и да отразява за България и Германия различни спортни събития във вестник „СПОРТ“ . Баща ми се съгласил, защото е предстояла Олимпиадата в Берлин през 1936 г. Той успешно пише спортни статии за двете страни под псевдонима „АНИСО“ и се справя отлично с това предизвикателство!
Но това, което действително обзема техническото му сърце, започва от тук нататък. Prof. Manfred von Аrdene въвежда настоящия инжeнер Aнгел Иванов Сокачев в ядрото на бъдещето!
Младежът, вижда за пръв път през 1936 г., не само черно-бяла телевизия, но много скоро започва сърцето му да тупти, защото му е разрешено лично да присъства на на редица експерименти!
Beeindruckt und begeistert von dem technischen Fortschritt in Deutschland, vor seinem Studium in Berlin, musste mein Vater ein Praktikum in diesem Bereich machen, in dem er studieren wollte,  dann eine Prüfung bestehen, und erst danach durfte er sich für ein Studium an der Technischen Universität anmelden, da er ein Stipendium von der Stiftung „HUMBOLD CLUB“  bekommen hatte. So wurde ihm auch angeboten, bei der erfolgreichen Firma „Loewe“ ein Praktikum zu machen. Das war für ihn ein in Erfüllung gegangenen Traum, weil er einfach im Kern der Schwachstromtechnik Bereich-Rundfunk und Fernsehen.  Dort befreundete sich der junge Mann mit dem zukünftigen berühmten deutschen Wissenschaftler Prof. Manfred von Аrdene, der schon in der Firma seines Vaters die Grundlage der Technik gut beherrschte und eine Reihe von Erfindungen machte.
Zu diesem Zeitpunkt waren sie die absolute Grundlage für die Entwicklung der zukünftigen Radio- und Fernsehtechnik.
Das, was die beiden Freunde zu dieser Zeit eng verband, war der Sport. Prof. Manfred von Аrdene war ein leidenschaftlicher Sportler und Reporter, ihm gelang es, seinen bulgarischen Freund zu überreden, Sportjournalist zu werden und über verschiedene sportliche Erreignisse in der Zeitung „Sport“ für Bulgarien und Deutschland zu schreiben. Mein Vater stimmte zu, weil die Olympiade in Berlin 1936 bevorstand. Er schrieb interessante sportliche Reportagen für die beiden Länder unter dem Pseudonym ANISSO und diese Herausforderung gelang ihm ausgezeichnet!
Aber das, was wirklich sein technisches Herz bezaubert, beginnt danach. Prof. Manfred von Аrdene führt den Ingenieur Angel Ivanov Sokatschev in den Kern der Zukunft ein!
Der Junge sieht zum ersten Mal 1936 das schwarz-weiße Fernsehen, sein Herz beginnt zu schlagen, weil es ihm erlaubt wird, persönlich bei vielen Experimenten anwesend zu sein.

Но това, което той по-късно преживява е, да бъде свидетел на първия цветен телевизор, във форма на  сандък с  екран с цветно предаване, му се сторило извънземна.
Тази тайна пазил много дълго в сърцето си, не го споделял, защото се страхувал, че това важно постижение би било намерило място само във вестниците в рубриката: „Утопия“!
От друга страна се оформила окончателно мечтата  да учи до тогава, до като не само в България, но и по целия свят се появи този технически връх!
Така обзет от перспективната идея, спотайвал тази мечта до като започнал постепенно  в неговата техническа литература да споделя знанията си.
Ангел Сокачев е един от първите инженери в тази насока, който се е запознал с материята  в основата и споделил чак тогава, когато и в другите страни,  вече сравнително напреднала се е предлагала!
Но след много години, когато той  гордо е споделил че още през 1936 г. е видял първия цветен телевизор в Берлин. . . това му коствало за жалост твърде много, за които последици  все още си спомняме!
Въпреки всичко, днес сме напълно удовлетворени, инж. Ангел Сокачев е останал до края на живота си с вярна мечта  и въпреки не винаги в лесни  условия е изпълнил и преизпълнил  дълга си към техническата идея и неговите любители и привърженици на слаботоковата електротехника!
Das, was er später erlebt,  er war Zeuge des ersten Farbfernsehens, in der Form eines Kastens mit einem Bildschirm und einer farbigen Sendung, erschien ihm außerirdisch.
Dieses Geheimnis bewahrte er lange Zeit in seinem Herzen und teilte es nicht mit, weil er Bedenken hatte, dass diese wichtige Errungenschaft nur in den Zeitungen unter dem Titel „Utopie“ einen Platz finden könnte.
Andererseits wurde ihm endgültig klar, dass sein Traum ist, so lange zu lernen, bis diese technische Errungenschaft nicht nur in Bulgarien, sondern auch in der ganzen Welt auftaucht!
Von dieser Idee besessen, versteckte er diesen Traum, bis er begann, in seiner technischen Literatur seine Kenntinsse mitzeteilen.
Angel Sokatschev ist einer der ersten Ingenieure in diesem Bereich, der die Grundlagen dieser Kenntnisse beherrschte und sie erst dann mitteilte, als dieses Konzept, schon relativ fortgeschnitten, angeboten wurde!
Aber nach vielen Jahren, als er stolz mitteilte, dass er schon 1936 den ersten Farbfernseher in Berlin gesehen hatte… hat ihm das leider viel gekostet, an die Folgen erinnern wir uns immer noch!
Trotz allem sind wir heute glücklich, dass Ing. Angel Sokatschev bis zum Ende seines Lebens mit seinem großen Traum geblieben ist und, wenn es ihm manchmal schwierig war, seine Pflicht zu der technischen Idee, seinen Kollegen und den Anhängern der Schwachstrom – Elektrotechnik erfüllt hat!

Студентство в Берлин 1937 г.
Studienzeit in Berlin 1937

Екскурзия в забележителните градове в Германия, 1937 г.
Ein Ausflug in den sehenswerten Städten Deutschlands 

Приятни моменти
Angenehme Momente

 

Успешно участие
в Първата интернационална международна ловна изложба
в Берлин 
от 2 до 21 ноември 1937 г.
Erfolgreiche Teilnahme an der Ersten internationalen Jagdausstellung in Berlin, 2-21 November 1937

Призован в България, след успешното представяне
на ловната изложба в Берлин
Aufgefordert nach Bulgarien nach der erfolgreichen Teilnahme an der Jagdausstellung in Berlin

Покана за първата българска ловна изложба
1938 г.
Die Einladung für die erste bulgarische Jagdausstellungin 1938 

състояла се в Царският Дворец
durchgeführt im Schloss des Zaren

в София
Sofia

На курорт на вилата на семейството в Гьозикен (Обзор),  1938 г.
Urlaub im Sommerhaus der Familie in Gösiken (Obzor), 1938

… и на лов в Гьозикен (Обзор) на лов,  1939 г.
…. Und auf Jagt in Gösiken (Obzor) 1939

Скъпи гости от София свидетели на изпълнената мечта
през февруари 1942 г.
Werte Gäste aus Sofia-Zeugen eines erfüllten Traums im Februar 1942

Заключителни състезания за изпращане на новите инженери
Abschlusswettbewerbe zum Abschied von den jungen Ingenieuren

Дипломираният инж. Ангел Иванов Сокачев отново в София,
ноември 1942г.
Diplom-Ing.  Angel Ivanov Sokatschev wieder in Sofia,
November 1942

Младият асистент отново като асистент призован в Берлин с цел подготовка и защита на дисертация
Der junge Assistent ist wieder nach Berlin gerufen, um seine Dissertation vorzubereiten und zu verteidigen 

Удоволетворен, отново на път за Берлин – готов за технически подвизи!
Zufrieden, wieder unterwegs nach Berlin- bereit auf technische Heldentaten!

…но преди това  в санаториум на зимна почивка
…aber zuvor in jetzt- Wintererholung in einem Sanatorium 

….Но неочаквано и неизбежно….
Това, което само малцина знаят ….
….Unerwartet, aber unvermeidlich ….
Das, was nur wenige wissen, ….

Като асистент в берлинския университет, баща ми получава въз основа на неговите добити знания и дисциплина предложение да направи и защити докторат.
От първия момент, с много упоритост, той се заел колкото може по-бързо да осъществи тази възможност, още по-вече, че по това време 2-та световна война била в пълен разгар! От друга страна, той вече изпитвал носталгия и голямо безпокойство като големия син за семейството си в България, на коeтo липсвал бащата Подп. Иван Анг. Сокачев, който като запасен офицер е служил достойно на родината.
Когато бомбардировките в Берлин през 1943 г. били в разгара и всекидневно се унищожавал града, управата на университета, взело решение да се дават нощни дежурства от техни служители, доценти и асистенти, които имали  „нареждане“ в такъв случай да евакуират техниката…

Една нощ, по време на дежурството на татко, за съжаление пада една бомба върху архива на техническия университет и го унищожава до основи.
След като баща ми се включва и помага за осуетяванетo на настъпилата суматоха, взима едно важно решение. Въпреки че доктората бил обявен за защита, остава лично писмо на ментора си, в което пише:
„Драги г-н професоре, след като се сблъсках с военната ситуация, установих че за мен и семейството ми, ще е по-важно да съм жив дипломиран инженер, от колкото мъртъв доктор, връщам се в България, защото липсвам и не мога да помагам на семейството си!
Благодоря за вярата ви към моите способности и за оказаните ви професионални напътствия към мен!
Ваш асистент дипл. инж. Ангел Иванов Сокачев“
Така баща ми, се завръща през май 1943 г. окончателно в България, без да защити доктората си, но помага безкористно на майка си, сестра си и брат си, така той достойно замества баща си във всяко отношение!
Als Assistent an der Berliner Universität bekommt mein Vater, auf Grund seiner Kenntnisse und seiner Disziplin, ein Angebot, ein Doktorat zu schreiben und zu verteidigen.
Vom ersten Moment an, mit viel Hartnäckigkeit, arbeitete er daran, obwohl der Zweite Weltkrieg zu dieser Zeit in seinem Höhepunkt war. Andererseits fühlte er schon eine Nostalgie und machte sich große Sorgen um seine Familie in Bulgarien als der ältere Sohn, der Vater Oberstl  Ivan Angelov Sokatschev fehlte, da er als Offizier der Reserve seiner Heimat diente. 
Als Berlin 1943 jeden Tag bombardiert  und die Stadt zerstört wurde, entschied die Leitung der Universität, dass die Angestellten, Dozenten, Assistenten jede Nacht einen Dienst übernehmen sollen.  Ihnen wurde „befohlen“, in diesem Fall die Technik zu evakuieren.  …
Einer Nacht, während des Dienstes meines Vaters, ist leider eine Bombe auf den Archiv der Technischen Universität gefallen und ihn total zerstört. Mein Vater versuchte, den Chaos zu vermeiden und zu helfen. Danach trifft er eine wichtige Entscheidung. Obwohl der Doktorat schon bekannt gegeben war, ließ mein Vater einen persönlichen Brief an seinen Mentor, wo er schrieb:  „ Sehr geehrter Herr Professor, nachdem ich die Bombardierungen erlebt habe, habe ich begriffen, dass für mich und meine Familie wichtiger ist, wenn ich ein Diplom Ing. am Leben bin, als ein toter Doktor. Ich fahre nach Bulgarien zurück, weil ich meiner Familie fehle und ihnen nicht helfen kann! Ich danke Ihnen, dass Sie an mich und meine Fähigkeiten glauben, wie auch für Ihre Ratschläge und Anweisungen!
Ihr Assistent: Dipl.- Ing.  Angel  Sokatschev“
So kommt mein Vater im Mai 1943 endgültig nach Bulgarien zurück, ohne seinen Doktorat zu verteidigen, aber er hilft seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Bruder und vertritt seinen Vater in jeder Hinsicht!  

 

Инж. Ангел Иванов Сокачев се завръща в България с надежда, след войната да защити дисертацията си в Берлин.
Ing. Ivan Angelov Sokatschew kommt nach Bulgarien zurück, mit der Hoffnung, seine Dissertation in Berlin zu verteidigen  

Но в България вече е настъпила напрегната ситуация, той среща проблеми в ежедневието на семейството си. А й баща му Иван Анг. Сокачев предстои да бъде отзован като военно аташе във Виена, Австрия.
Така младият инжежер трябва да преосмисли и осъществи оптимално настоящата си кариера.
Наскоро тя започва с пълна сила.
Aber in Bulgarien ist die Situation schon schwierig, er hat Probleme im Alltag der Familie. Und sein Vater Ivan Angelov Sokatschev, der Militärattache in Wien, Österreich ist, wird bald abgerufen. So sollte der junge Ingenieur seine Karriere neu planen um optimal  zu verwirklichen.  So beginnt sie bald mit voller Kraft.

Вече в София, май 1943 г.