Спомени, благодарност и почит

Еrrinerungen Dankbarkeit und Verehrung

Знание в центъра- Университетска библиотека на Технически университет Берлин
Wissen im Zentrum universitätsbibliothek technische Universität Berlin
Ein Stück Erinnerung zurückgewonnen

Спечелено парченце спомен

Много папки, кашони и книги препълват дългите редици от етажерки в архива на Техническия университет в Берлин. Тук е складирана паметта на университета, която, за съжаление, страда от пропуски в спомените. „Поради голямото въздушно нападение през ноември 1943 г. Висшето Техническо училище (ВТУ) в Берлин е било разрушено и почти всички документи са изгубени. Затова се радваме на такива дарения” – обяснява д-р Ирина Шваб, ръководител на архива. Пред нея лежат многобройни студентски и лични документи, както и снимки на Ангел Сокачев (1918-1994). През 1936 г. той е дошъл от България в Берлин като репортер на Олимпийските игри. Заедно с практиката си във фирма „Льове” от 1937 до май 1943 г. е следвал Електротехника в ТУ. След завършване на следването си се завръща в родината си, пише много книги по специалността и преподава дълги години в основания през 1945 г. Техникум по слаботокова техника в София. По-късно Ангел Сокачев въодушевено разказва на семейството си за студентските си години в Берлин, така че дъщеря му Светла Сокачева с удоволствие предаде наследеното от него в ТУ Берлин.
„Освен г-н Сокачев през 30-те и 40-те години на 20 век тук е имало и много други български и чуждестранни студенти от побратимените с Германия страни, като Китай и Япония, което в историята на ТУ Берлин е тема, по която се знае малко” – казва архиварката.
„Съвсем нова за нас е информацията, че българските студенти в ТУ са се организирали в сдружение под името „Родина”, което, ако се съди по една от снимките, през 1938 г. вече е чествало своята 30-та годишнина. Наследените документи ще бъдат сортирани, подредени и складирани – така спечелихме парченце спомен, което ще стане достъпно за цялата общественост.“
Ромина Бекер

Под снимката:
Ирина Шваб от архива на Техническия университет в Берлин преглежда документите, които Светла Сокачева и синът ѝ Мартин даряват на университета.

Университетски архив
Universitätarchiv

Съдържание на дарението
Aufstellung der Schenkung

Съдържание на oчакваното дарение от наследения aрхив на инж. Ангел Иванов Сокачев
Aufstellung der beabsichtigte Schenkung des archives aus dem nachlass von dipl. Ing. Angel Ivanoff Sokatscheff

Документи на немски език
Dokumente in Deutscher Sprache

 1. Висше техническо училище Берлин- Механика III упражнения 1938 учебна тетрадка 2, Проф. Вебер – Матр. – Nr. a/730 – оригинал– 19 описани….2 страници   x
  Technische Hochschule  Berlin – Mechanik III Übungen s -s. 1938 Heft 2, Prof. Weber – Matr. – Nr. a/730 – Original – 19 Beschriebene  s 2 Seiten   
 2. Висше техническо училище Берлин- Машини и електротехника-оригинал
  Отговори на упражненията за подготовка за изпит- проф. Рибензам, януари 1940- a/730
  Technische Hochschule Berlin -Maschinen und Elektrotechnik-Original Vorprüffungsübungsergebnisse – Prof. Riebensahm; Januar 1940- a/730
 3. Диплома-свидетелство от 4 февруари 1942 – 123 страници- вкл. технически чертежи- старо копие х
  Diplom – Urkunde von 4 Februar 1942 – 123 Seiten – incl.Technische – Zeichnungen – Аltkopie  – x
 4. Висше техническо училище Берлин- свидетелство за държавен изпит от 4 февруари 1942 – оригинал
  Technische Hochschule Berlin -Zeugnis zu Hauptpruffung v. 4 Febr 1942-Origin! – x
 5. Висше техническо училище Берлин- свидетелство от 4 февруари 1942 старо копие х
   Technische Hochschule Berlin Zeugnis v. 4 febr 1942 – alte  Kopie x
 6. Висшето техническо училище Берлин връчва чрез тази грамота- диплома на инженери- от 4 февруари 1942 – оригинал  х
  Technische Hochschule Berlin verleit duch diese Urkunde- Diplom -Ingenieurs- v. 4 Febr 1942 – Original x
 7. Висшето техническо училище Берлин- свидетелство-предварителен изпит от 07.05. 1940 г.- оригинал х
  Technische hochschule Berlin – Zeugnis – Vorprüffung – 7. Mai -1940 – Original x
 8. Висшето техническо училище Берлин връчва чрез тази грамота- диплома на инженери- от 4 февруари 1942 –  на картон 47x 35 – огромно- оригинал  х
  Technische Hochschule Berlinverleit durch diese Urkunde- Diplom -Ingeniurs- v . 4 Februar 1942 – auf Karton 47x 35 – Riesig-Gross – Original  x
 9. Различни снимки от това време- за съжаление, не мога да определя, кои биха представлявали интерес за архива
  Diverse  Fotos von dieser Zeit zum aussuchen – Ich kann leider nicht bestimmen, welche von Interesse fur den Arhiv sein sollten
 10. Указания за прецизно смятане със сметачна линия х
  Anleitung zum Präzisions Rechenstab x

Документи на български език :
Dокumente in  Bulgarischerische Sprache: 

 1. Свидетелства и удостоверения
  Zeugnisse und Bescheinigungen
 2. Свидетелство за кръщение – № 19 – от 1919г.
  Taufschein- № 19 – von 1919
 3. Свидетелство за зрелост – № 1673 / 3683 от 12 юли 1936г.
  Reifezeugnis- № 1673 / 3683 vom 12 Juli 1936
 4. Свидетелство за положен държавен изпит – № 15429 от11  декември 1943г.
  Zeugnis über bestandene staatliche Prüfung № 15429 vom 11  Dezember 1943
 5. Удостоверение за висше техническо образование № 8764 от 1944г.
  Bescheinigung über abgeschlossene technische Hochschulausbildung
 6. Удостоверение за упражняване на самостоятелна професия за Радио- монтьорския занаят № 16 от 22 декември 1944г.
  Bescheinigung über Ausübung eines selbstständigen Berufs in Radioreparaturen № 16 vom 22 Dezember 1944
 7. Удостоверение от НТС-Научно-Техничиски Съюз № 188 от 24.2. 1951г.
  Bescheinigung vom Wissenschaftlich-technischen Verein

Отличия на български език
Auszeichnungsurkunden in Вulgarisch

 1. Похвална грамота № 14/76 от 24 май 1973 г.
  Еhrenurkunde № 14/76 vom 24 Mai 1973, № 14/76 от 24 май 1973
 2. Похвална грамота № 10 от 29 април 1976г.
  Еhrenurkunde №10 vom 29 April 1976
 3. Грамота за дългогодишна инепрекъсната трудова дейност 21.1. 1988г.
  Urkunde über langjährige ununterbrochene Arbeitstätigkeit vom 21.01.1988

Договори за технически издания
Vertrag über technische Ausgaben

 1. Договор за литературни поръчки – № 92  от 05. 07. 1981г.
  Vertrag über literarische Aufträge № 92 vom  05. 07. 1981
 2. Договор за литературни поръчки – № 175 от 21.09.1982г.
  Vertrag über literarische Aufträge № 175   vom  21. 09. 1982
 3. Договор за литературни поръчки – №176 от 21.09.1982г.
  Vertrag über literarische Aufträge № 176 vom  21. 09. 1982
 4. Договор за литературни поръчки – № 364 /от 03.04. 1984г.
  Vertrag über literarische Aufträge № 364 / vom  03. 04. 1984
 5. Допълние към договор за литературни поръчки – 03.04. 1984 -2-ро издание
  Ergänzung zum Vertrag über literarische Aufträge vom  03.04. 1984 -2. Ausgabe
 6. Договор за литературни поръчки – № 15395 / от 02. 09.1985г.
  Vertrag über literarische Aufträge № 15395/ vom  02. 09. 1985
 7. Допълние към договор за литературни поръчки – от 07.06.1985г.
  Ergänzung zum Vertrag über literarische Aufträge vom  07.06. 1985
 8. Договор за литературни поръчки – № 95331 от 2010.1986 -2-ро издание
  Vertrag über literarische Aufträge № 95331/ vom  20. 10. 1986ß 2 Ausgabe
 9. Договор за литературни поръчки – № 16273 от 18.09.1887 -1-во издание
  Vertrag über literarische Aufträge № 16273/ vom  18. 09. 1987, 1. Ausgabe
 10. Договор за литературни поръчки – № 16742 от 04.07. 1989 -2-ро издание
  Vertrag über literarische Aufträge № 16742/ vom  04. 07. 1989, 2. Ausgabe
 11. Договор с автори – Издателство „Тилия“ ООД – postum от 13.03. 1996
  Vertrag mit Autoren-Verlag „Tilia“OOD von 13.03. 1996

 

 1. Схема за анализ наблюдаване на урок на 15.02.1977 – курс 4 а
  Schema für Analyse und Beobachtung des Unterrichts, 15.02.1977 – Klasse 4 а
  – предмет – автоматика
  – Fach Automatik
  – част II
  – Teil II
  – вид-комбиниран
  – Art: kombiniert
  – тема-Реостатни датчици
  -Thema: Reostat-Geber
 2. Списание „Радио“ -кн. 3. 1955 г.. година IV – Статия от Инж. Ангел Сокачев – стр. 32 – 36
  Zeitschrift “Radio”, Ausg.3, 1955- Artikel vom Ing. Angel Sokatscheff, Seite 32 – 36 
 3. Автобиографично сведение 21.01-85 ?????
  Autobiographische Auskunft, 21.01-85 ?????, von Autor , geschrieben mit Schreibmaschine:
 4. Съдържание на Техническо-Литературното творчество от инж. Ангел Ив. Сокачев
  Aufstellung der Ttechnisch- Literalischen Werke  von Dipl-Ing. Angel Iv. Sokatscheff
 5. Учебници за техникумите – б. техническа литература  – 27бр
  Lehrbücher für die Berufsschulen 6.- technische Literatur- 27 Stück
 6. Издания  – 24бр.
  Ausgaben 24 Stück
 7. Задочни курсове към .. комплексни услуги – 45бр.
  Fernausbildung zu ….. Dienstleistungen- 45 Stück
  Oбщо:       96
  Insgesamt: 96
 8. Ръчно начертана таблица от техническа публикация- технически издания от 1952 – 1991 г.
  Handgeschriebene Tabelle der Technische Aufstellung – Technische Ausgaben von Jahr 1952 – 1991
 9. Копие, написано с пишеща машина
  Kopie  geschrieben mit Schreibmaschine:
 10. Характеристика на Инж. Ангел Иванов Сокачев от отдел “Кадри” на 01. VIII. 1951 г. София
  Charakteristik von Dipl-Ing. Angel Ivanov Sokatscheff, „Personalabteilung“,  01. VIII. 1951, Sofia
 11. Учебници за техникумите–  техническа литература  – 27 бр.
  Lehrbücher für die Berufsschulen – technische Literatur- 27 Stück

ДА, ТАТКО АНЧО, ТОВА ТВОЕ СКРОМНО, НО ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО ЖЕЛАНИЕ БЕ ИЗПЪЛНЕНО С МНОГО ГОРДОСТ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ
JA, VATI ANTSCHO, DEIN BESCHEIDENER BESONDERER WUNSCH WURDE MIT VIEL STOLZ UND DANKBARKEIT ERFÜLLT

ОТ ТВОИТЕ СВЕТЛА И МАРТИН СОКАЧЕВИ!
VON DEINEN SVETLA UND MARTIN SOKATSCHEVI


Спомени от безгрижното, но плодородно юношество

Erinnerungen aus der sorglosen, aber fruchtbringenden Jugendzeit

Здравейте, Светла!

Приятно съм изненадан от писмото Ви. То ме връща към скъпи за мен години, спомени и незабравими лица. Действително, както предположихте, аз съм от онези випуски на ОТЕ „С.М.Киров“, които се гордееха с учебното заведение и напълно основателно се отнасяха с уважение и респект към болшинството от своите преподаватели. Аз лично бях в паралелка „слаби токове“ през годините 1953-1958. Класната ни учителка по математика Анна Георгиева имаше физически недъг, не беше омъжена и отношението ѝ към нас беше като към нейни деца. Докато беше жива, не пропускахме да я каним на юбилейни събирания.

Hallo, Svetla!

Ich war von Ihrem Brief angenehm überrascht. Er hat mich in für mich werte Jahre zurück versetzt, mit den Erinnerungen und den unvergesslichen Gesichten. Wie Sie richtig annehmen, gehöre ich zu diesen Jahrgängen der Technischen Berufsschule „S.M.Kirov“, die auf ihre Schule stolz waren und ganz begründet zu den meisten von ihren Lehrern Respekt hatten. Ich persönlich war in einer Klasse mit Hauptfach „Schwach  Strom“ in den Jahren 1953-1958. Unsere Klassenlehrerin Anna Georgieva unterrichtete Mathematik und war körperlich behindert, sie war nicht verheiratet und behandelte uns wie ihre eigene Kinder. Solange sie lebte, luden wir sie immer zu Jubiläen ein.
Вашият баща, лека му пръст, ни преподаваше „радиоремонтно дело“ и „конструктивно чертане“. (Нескромно, но бях добър, особено по второто.) На няколко пъти по негова покана съм посещавал „служебно“ и дома ви на бул. „Д. Благоев“. Един проект на моя оригинална конструкция на лампов волтметър (около три пъти по-компактна от фабричната, със същите стандартни елементи) я задържа за собствения си архив. Дипломната ми работа – конструкция на магнетофон, инж. Ангел Сокачев ми даде половин година преди да бъдат раздадени заданията на другите. Представих проект на конструкция с приложение около 150 чертежа изпълнени с туш. Останах с впечатление, че баща ви по време на защитата пред комисия от министерството, беше по-въодушевен от самия мен …
Ihr Vater, Gott segne seine Seele, unterrichtete „Radio-Reparaturen“ und „Konstruktives Zeichnen“  (Es klingt nicht bescheiden, aber ich war sehr gut, besonders im zweiten Fach). Ich habe auf seine Einladung ein paar mal euer Haus am Bul. „D. Blagoev“ „dienstlich“ besucht. Er hat ein Projekt von mir-eine originelle Konstruktion vom Spannungsmessgerät für Lampen (fast dreifach kompakter als die produzierten, mit den gleichen Elementen) für seinen eigenen Archiv behalten. Das Thema für meine Diplomarbeit- Konstruktion eines Magnetophons- hat mir Ing. Angel Sokatscheff ein halbes Jahr früher gegeben, bevor er die Aufgaben für die anderen vorbereitet. Ich habe das Projekt der  Konstruktion mit Anlagen von etwa 150 Zeichnungen, gefüllt mit Tusche,  präsentiert. Ich bin mit dem Eindruck geblieben, dass Ihr Vater während der Verteidigung der Diplomarbeit vor der Kommission des Ministeriums, begeisterter als ich selbst war …
Засега толкоз! А за Ангел Сокачев и художествената самодейност в техникум „Киров“ – друг път.
Für jetzt ist genug! Und über Angel Sokatscheff und die Laienkunst in der Berufsschule „Kirov“- ein anderes mal.  

Лъчезар  Йорданов, негов ученик
Latschesar Yordanov, sein Schüler


Моменти от безгрижните ученически години
Momente aus der sorglosen Schülerzeit


Един личен, но съдбоносен съвет
Ein persönlicher, aber schicksalhafter Rat

Много добре си спомнямче Марияна Аламанчева, още тогава изпъкваше и се изявяваше  по фестивалите  на техникума особено с театралните си способности! По-късно татко, сподели с мама, че Марияна иска да прекъсне предсрочно учението си в техникума, за да запише театрално изкуство. Той каза на мама: “ Няма ли кой да  посъветва това момиче, остава й само още 1 година ?“ Тогава, мама му отговори: извикай я в къщи и това го направи ти ! И без това, тя много те уважава и държи на твоето мнение ! Ето, че този „подходящ момент“ дойде и тати дружелюбно  я посъветва и й каза: “ Мойто момиче, колко малко още ти остава, за да завършиш и то с отличие техникума!  Тези добри бележки са плод на способност и отговорност … нима те са били напразно? Моля те, прецени сама, колко е важно да имаш  вече една почти завършена професия, пък после запиши и следвай колкото си искаш твоята мечта – театралното изкуство… убеден съм в това, че ти си амбициозна, талантлива и ще имаш голям успех !“
…и тя го послуша !
Спомням си, че татко до края на живота си следеше кариерите на учениците си и беше инзвъредно горд и удовлетворен !
За съжаление, въпреки желанието ми да си припомним взаимно за прекрасните години, закъснях ! Съдбата не ни събра още веднъж!
Ich erinnere mich sehr gut daran, dass Mariana Alamantscheva noch damals auffiel und auf den Festveranstaltungen der Berufsschule mit ihrem Darstellungstalent alle uns beeindruckte. Später teilte mein Vater meiner Mutter mit, dass Mariana vorfristig ihre Ausbildung in der Berufsschule abbrechen will, um Theaterkunst zu studieren. Er sagte meiner Mutter: „Gibt es keiner, der diesem Mädchen abraten kann, ihr bleibt nur noch ein Jahr!“ Und Mutti antwortete ihm: „Lade sie nach Hause ein und mach das! Sie respektiert dich sowieso sehr viel und deine Meinung ist ihr wichtig.“ Und diese „passende Zeit“ ist gekommen und Vati hat ihr gutmütig geraten und ihr gesagt: „Mein Mädchen es bleibt noch ein bisschen Zeit und du wirst die Berufsschule ausgezeichnet abschließen. Diese gute Noten sind Folge von deinen Fähigkeiten und deiner Verantwortung…. War das alles vergebens? Ich bitte dich, überleg dir, wie wichtig es ist, dass du einen fast erlernten Beruf hast, dann kannst du studieren, was du willst, und deinen Traum-die Theaterkunst- erfüllen. Ich bin überzeugt, dass du ambitiös und begabt bist und einen großen Erfolg haben wirst.“
…… und sie hörte auf ihn!
Ich erinnere mich, dass mein Vater bis Ende seines Lebens die Karriere seiner Schüler verfolgte und sehr stolz und zufrieden war!

Leider, trotz meines Wunsches, dass wir uns gegenseitig an die wunderschönen Jahre erinnern, habe ich mich verspätet! Das Schicksal hat uns nie wieder zusammen gebracht!

 

По инициатива на г-жа Светла Сокачева, за 60-тата годишнина от завършване на Слаботоковия техникум “ С. М. Киров “ в София на 16 ноември 2018 г. се състоя среща на курса, в който нейния баща инж. Ангел Сокачев бе преподавател и  участник във  фестивалите ни. Събрахме се 13 човека, които без особени формалности, със спомените си създадохме задушевна обстановка, която много бързо ни  върна в безгрижните дни тогава, с много интересни случки – общи и персонални, както и за прекрасните учители, които по нищо не отстъпваха на студенските преподаватели. С гордост подчертахме не само техния висок професионализъм, а и за човешкото им отношение. Те не бяха преподаватели. Те бяха учители истински ! Специално  подчертахме мястото на инж. Сокачев сред учителите ни в техникума. Споменхме и дъщеря му  Светла, която  познавахме още тогава, а днес се е заела с благородната задача да запази спомена за предците си за поколенията. Всички присъстващи получиха  по 1 бр.  по случай неговия 100 годишен юбилей от рождението на инж. Ангел Сокачев  преиздадена от нея последния му постум излезнал учебник “ Техническо чертане“. ВСИЧКИ ОСТАНАХМЕ ТРОГНАТИ!

Организатор:  Лъчезар Йорданов, бивш ученик

Auf Initiative von Frau Svetla Sokatscheva fand ein Klassentreffen zum 60. Jubiläum vom Abschluss der Technischen Berufsschule für Schwach Strom „S.M.Kirov“ am 16. November in Sofia statt, von der Klasse, die ihr Vater Angel Sokatscheff unterrichtete und an deren Festveranstaltungen er teilnahm. Wir haben uns 13 Personen gesammelt, die, ohne besondere Formalitäten, mit ihrer Erinnerungen eine gemütliche Atmosphäre schufen, die uns sehr schnell in die sorglosen Tagen von damals zurück versetzte, mit vielen interessanten Ereignissen- gemeinsame und persönliche. Wir erinnerten uns an die tollen Lehrer, die genauso gut wie die Lehrer in der Uni waren. Sie waren echte Lehrer! Wir haben über die Rolle von Ing. Sokatscheff als Lehrer in der Berufsschule gesprochen, auch seine Tochter Svetla erwähnt, die wir schon damals kannten, die sich heute mit der edlen Aufgabe befasst hatte, die Erinnerungen an ihre Vorahnen für die Generationen zu bewahren. Zum 100. Jubiläum von der Geburt von Ing. Angel Sokatscheff haben die Anwesenden eine Kopie von dem von Svetla Sokatscheva neu ausgegebenen Lehrbuch „Techniches Zeichnen“ bekommen, veröffentlicht vor dem Tod von Ing. Sokatscheff. WIR ALLE WAREN TIEF BEWEGT!  

Organisator: Latschesar Yordanov, ehemaliger Schüler

ЩАСТИЕ Е, КОГАТО ЖИВОТА ТИ Е БИЛ СМИСЛЕН!
ГОЛЯМО ЩАСТИЕ Е, КОГАТО ПОКОЛЕНИЯТА И ОБЩЕСТВОТО ТОВА ГО ОСЪЗНАВАТ И ОЦЕНЯВАТ!
ES IST EIN GLÜCK, WENN MAN EIN SINNVOLLES LEBEN HATTE!
ES IST EIN GROßES GLÜCK, WENN DIE GENERATIONEN UND DIE GESELLSCHAFT DAS BEGREIFEN UND SCHÄTZEN WISSEN!

 

И ПОСЛЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ ВЕЧЕ Е ИЗПЪЛНЕНО !
AUCH DER LETZTE WUNSCH IST SCHON ERFÜLLT!